Tarieven IB-ondernemers ten opzichte van BV-ondernemers
Het tarief voor de vennootschapsbelasting over 2008 is gewijzigd. Dat is met terugwerkende kracht gebeurd bij de vaststelling van het Belastingplan 2009. Door het verwijderen van de tweede schijf profiteert (vooral) het MKB van een lager tarief.

• Voor het deel van de belastbare winst dat meer is dan € 0 maar niet meer dan € 275.000 geldt een tarief van 20%.
• Voor het deel van de belastbare winst dat meer is dan € 275.000 geldt een tarief van 25,5%.

Inmiddels heeft staatssecretaris De Jager een wetswijziging voorgesteld aan de Tweede Kamer. In dat voorstel heeft ook het tarief voor 2009 en 2010 2 schijven. Vanaf 2011 kent het VpB-tarief weer 3 schijven.
Nieuws en tips
Onderbouwing onkostenvergoeding en steekproefcontrole op werkelijkheid
Het is toegestaan, dat u een netto onkosten-vergoeding verstrekt aan uw werknemer voor kosten zoals:

• Consumpties tijdens de werktijd die geen deel uitmaken van een maaltijd;

• Werkkleding met inachtneming van bij ministeriele regeling te stellen regels

• Vakliteratuur

• Representatiekosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking

• Studie- en opleidingskosten

Een dergelijke vaste onkostenvergoeding dient per kostencategorie naar aard en veronderstelde omvang van de kosten zijn gespecificeerd en daaraan een steekproefsgewijs onderzoek van de werkelijk gemaakte kosten ten grondslag ligt. Let er dus op dat u van tijd tot tijd onderzoekt of de onkostenvergoeding niet afwijken van de werkelijkheid.
Laatste kans om extra ziektekosten af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting
Na 2008 zullen de fiscale aftrekmogelijkheden voor buitengewone kosten drastisch veranderen. Ziektekosten, die niet worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar, zijn met ingang van 2009 niet langer aftrekbaar voor de inkomsten-belasting. En daarom kan het voordelig zijn om die ziektekosten die u kunt ‘plannen’ nog snel in 2008 te maken. Voorbeelden van deze kosten zijn bijvoorbeeld een bril, lenzen, rollator, steunzolen of gehoorapparaat. Maar denk ook aan kosten voor tandarts, fysiotherapeut of homeopaat.

Er dient wel een berekening gemaakt te worden voor de drempel, aangezien de hoogte van het aftrekbare bedrag afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Overweegt u nog uitgaven te doen voor ziektekosten, dan kan het zeer aan-trekkelijk zijn om dit nu nog te doen. Neem contact op met ons kantoor, zodat we u kunnen voorrekenen of en zo ja; hoe hoog uw aftrekpost is voor 2008.

Vanaf 2009 wordt de gehele buitengewone aftrekpost ziektekosten afgeschaft!
Voor het deel van de balastbare winst dat meer is dan
Maar niet meer dan
Tarief
€ 0,-
€ 275.000
20,0 %
€ 275.000,-
-
25,5 %
Voor de IB-ondernemer is in het 2008 wederom de aantrekkelijke MKB-vrijstelling van toepassing. Hierdoor is 10% van het resultaat, na toepassing van ondernemersfaciliteiten, vrijgesteld. Let op: Bij verlies is dit nadelig en is 10% van het verlies niet aftrekbaar. En de tarieven voor de IB ondernemer zijn:

Tarieven inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2008
Schijf
tot 65 jaar
65 jaar en ouder
1
t/m € 17.579
33.60 %
15,70 %
2
vanaf € 17.579 t/m € 31.589
41,85 %
23,95 %
3
vanaf € 31.589 t/m € 53.860
42 %
42 %
4
vanaf € 53.860 en hoger
52 %
52 %
Al met al kunnen we concluderen dat de IB-ondernemer een lagere belastingdruk heeft vergeleken met een BV-ondernemer. Bij de BV-ondernemer dienen we rekening te houden met een gecombineerde heffing van vennootschapsbelasting, dividendbelasting en aanmerkelijkbelangheffing waardoor het effectieve tarief ongeveer 40% - 42% bedraagt. Naarmate het resultaat hoger wordt, zal het verschil kleiner worden, maar de IB-ondernemer blijft altijd voordeligere heffing hebben vergeleken met de BV-ondernemer. Uiteraard zijn er vele voordelen aan een BV-constructie waardoor een overstap toch aantrekkelijker kan zijn. U kunt daarbij denken aan aansprakelijkheidsrisico’s, fiscaal optimaliseren privé en zakelijke financiën, toegezegd pensioen in eigenbeheer etc. etc.
Blijf betrokken bij de financiële ontwikkeling van uw bedrijf
Het is aantrekkelijk uw gehele financiële administratie door een administratiekantoor te laten doen. Wij adviseren u zoveel mogelijk zelf te doen, zo blijft u betrokken bij de financiële ontwikkeling van uw bedrijf. En u spaart ook nog kosten uit. Balance Consultancy kan u adviseren op welke en voordeligste wijze u uw financiële administratie kunt automatiseren.

Nu ook beperking aftrek gemengde kosten bij de BV
Belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting die werknemers in dienst hebben, hebben sinds afgelopen 1 januari ook te maken met een aftrekbeperking voor gemengde kosten van deze werknemers (denk aan congressen, representatiekosten en voedsel). Net zoals bij ondernemers in de inkomstenbelasting geldt bij de winstbepaling een niet in aftrek te brengen forfaitair bedrag. Dit bedrag wordt gesteld op 0,4 % van het belastbaar loon van alle werknemers samen, met een minimum van € 4.000. U kunt er ook voor kiezen 25 % van de werkelijk gemaakte gemengde kosten niet in aftrek te brengen. Overleg met uw adviseur wat voor u het gunstigst is.

BV - Verlaging tarief vennootschapsbelasting
De belastingheffing in de BV wordt verlaagd. Het tarief over de eerste € 22.689 winst gaat in 2006 van 27 % naar 25,5 % (2007:24,5 %). Het tarief over de winst boven € 22.689 gaat in 2006 van 31,5 % naar 29,6 % (2007: 29,1).Door de tariefsverlaging komt de B.V. als ondernemingsvorm eerder in beeld.
Veranderde wetgeving Verbouwingskosten
Wilt u binnenkort uw bedrijfspand of huis verbouwen? Probeer de lening dan korter dan een half jaar voor het geplande einde van de werkzaamheden op te nemen. Zo optimaliseert u de renteaftrek.

In principe is de rente van een verbouwings-financiering aftrekbaar als eigenwoningrente. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën echter aangekondigd dat hij het beleid zal aanpassen. De bestaande ‘verbouwingsdepot-regeling’ (waarbij een opgenomen en nog niet besteed gedeelte van een lening op een speciaal daarvoor geopende (spaar)rekening moet worden gezet, het zogenaamde ‘verbouwings-depot’) blijft bestaan, maar belastingbetalers hebben nu de keuze: als de verbeterings- of onderhoudswerkzaamheden binnen 6 maanden na het afsluiten van de lening zijn afgerond, mag de volledige rente over dat bedrag worden afgetrokken. Lopen de werkzaamheden uit, dan mag de betaalde rente pas in aanmerking worden genomen vanaf het moment dat de factuur is betaald. Een deel van de betaalde rente is dan niet meer aftrekbaar.

Verhoging giftenaftrek in de BV
De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is per 1 januari verhoogd van maximaal 6 % naar maximaal 10 % van de winst. Mocht u een hogere gift willen doen, dan is deze verruiming een fiscaal voordeel voor u.
Anoniementarief
U als werkgever van uw werknemers bent verantwoordelijk voor een aantal administratieve verplichtingen en voldoet u hier niet aan, dan zal door de belastingdienst, bij een controle, het hoogste schijventarief van 52% tarief toegepast worden zonder rekening te houden met de heffings- en arbeidskorting en deze naheffingsaanslag moet u betalen! Om aan de administratieve verplichtingen te voldoen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U dient de identiteit van uw werknemer vast te stellen door zelf een kopie van zijn paspoort te maken en dit kopie opnemen in het personeelsdossier;

• U dient een standaard formulier te laten ondertekenen door de werknemer met vermelding van zijn naam, adres, woonplaats en BSNnummer (=sofinummer);

• Een (buitenlandse) werknemer die zich weliswaar kan idenificeren, maar wel een vreemdeling is in de zin van de vreemdelingenwet 2000 is niet toegestaan;

• U dient zorg te dragen voor de eerstedagsmelding (EDM). Deze wet zal naar verwachting binnenkort afgeschaft worden, waardoor deze verplichting dan niet meer geldt.
Privacy statement